බ්ලොග් ලියන්න මෘදුකාංගබ්ලොග් ලියන්න මෘදුකාංග
අපි ගොඩක් අය බ්ලොග් ලියන්නේ වෙබ් පාදක කරගත් එඩිටර් වලින්. නමුත් තමුන්ගේ පරිගණකයේ මෘදුකාංගක් ස්ථාපනය කලොත් වැඩේ ලේසි ගොඩක්.

Windows Live Writer 2011
මේක මම වින්ඩෝස් පාවිච්චි කරන කාලයේ පාවිච්චි කලා ගොඩක් හොද සරලව වැඩ කරගන්න පුලුවන් Blogger, WordPress, Self hosted WordPress වගේම තවත් බ්ලොග් එන්ජින් ගොඩක් සමග හොදින් වැඩ කරනවා. ඒවගේම නොමිලේ ලබා ගතහැකි මෘදුකාංගයක්. හොද දේ කාගේ වුනත් හොදයි කිව යුතුය.

http://explore.live.com/windows-live-writer

ScribeFire
මේක ඇත්තටම වෙබ් බ්‍රවිසර් පදනම් කරගත් ප්ලග්ඉන් එකක්.
http://www.scribefire.com/

Ecto
වින්ඩෝස් සහ මැක් මෙහෙයුම් පද්ධති සදහා
http://ecto.kung-foo.tv/

Blogjet – http://www.codingrobots.com/blogjet/

Elicit – http://www.softplatz.com/Soft/Web-Development/HTML-XML/Elicit.html

wBlogger – http://wbloggar.com/

Thingamablog – http://www.thingamablog.com/

BloGTK – http://blogtk.jayreding.com/

iBlog – http://www.lifli.com/iBlog/index.html

Blogo – http://drinkbrainjuice.com/blogo

Comments